MindDoJo Style

  • Simple & Accessible

    คนส่วนมากสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้นเครื่องมือของเรายังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้คนทุกสายงาน

  • Transformation-Focused

    เนื้อหาที่เราแบ่งปันเพียง 20% แต่สามารถทำให้เกิดผลในการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างผลสำเร็จสูงถึง 80% จากการเรียนทั้งหมด

  • FUN!

    เราเชื่อว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้ที่สนุกสนาน แม้ผู้เรียนจะอยู่ในสถาการณ์ที่เคร่งเครียด

If you wanna be to The Best Facilitator You need tools and methods that actually work.

Subscribe

to Newsletter & MindDojo Resource Library

We grew up with