Watch Intro Video

Example Course

Click

Results-driven Digital Learning

เป็น Digital Learning ที่เน้นผลิตผลงาน หลักสูตร Digital Learning ของ MindDojo ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างผลงานที่จับต้องได้ ซึ่งการเรียนรู้สามารถ Apply กับงานและชีวิตได้ทันที

 • 1.5 ชั่วโมง Learning video ที่เข้าใจง่ายและเนื้อหาที่สามารถใช้ได้จริง

 • 1.5 ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึง Quizzes, Surveys และ Polls เพื่อเช็คความเจ้าใจและเสริมการเรียนรู้

 • 2 ชั่วโมง กับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ใน Assignments ซึ่งมี Grad ให้ และ Assignments เหล่านี้สามารถ Feedback ได้เป็นรายบุคคล เพื่อที่จะเน้น การ Apply ความรู้ให้เกิดผลงาน

After completing this course you will gain:

 • Crisis Success Strategy

  กลยุทธ์เพื่อประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะวิกฤต

 • Crisis Situation Analysis

  การวิเคราะห์วิกฤตเพื่อหาโอกาส

 • Better Short-term Future Forecasting

  มองเห็นอนาคตอันใกล้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Course Curriculum

 • 1

  Episode 0 : Welcome to Downturn 2020

  • Scene 1: An upsideDown World

  • ปัญหาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในปี 2020 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง ?

  • Scene 2: The Disruptive 3

  • Scene 3: Journey Towards New Normal

  • New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในความคิดของคุณเป็นแบบไหน ?

  • Scene 4: 5 Crisis Success Strategies

  • DowTurn 2020 Landing and MindDoJo Contact

หลักสูตรที่น่าสนใจยังรอคุณอยู่

Coming soon!

Add your email to the mailing list to get the latest updates.